Μηχανήματα Torbo

Δεν υπάρχουν όρια στην εφαρμογή των μηχανημάτων υδροαμμοβολής της Torbo!

Όλα τα μηχανήματα μπορούν να κατασκευαστούν με ΑΤΕΧ πιστοποίηση!