Η υδροκαθαίρεση - καθαίρεση σκυροδέματος με χρήση μηχανημάτων υδροβολής, αποτελεί μοναδική μέθοδο κατά την οποία μπορούμε να επιτύχουμε αδιατάρακτη καθαίρεση του σκυροδέματος και ταυτόχρονα ο υπάρχων οπλισμός να παραμείνει αναλλοίωτος. Η τεχνική της υδροκαθαίρεσης είναι η ιδανική μέθοδος για κάθε τεχνικό έργο επισκευής σε Γέφυρες, Σήραγγες και κτίρια και όπου απαιτείται η προετοιμασία επιφανειών από μπετόν.  

 

PA020287-S
heights
sysytima ydrokatheresis robotiko
 

 

Προϊόντα Υδροκαθαίρεσης